top of page
5eb77007-1bfb-47d7-a347-a536ce7ecc6f.JPG

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Studio Suzanne, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 75712539, gevestigd te maarssen, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

 3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de opdrachtnemer aanbiedt.

 4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

 8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 

 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte. 

 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 

 4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

 5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

 6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

 7. Indien er sprake is van overmacht, zoals ziekte door de opdrachtnemer waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 8. Uiteraard wordt er bij een boeking van een bruidsstyling naar gepaste vervanging gezocht, mocht dit niet lukken dan wordt de overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel geannuleerd, 

 9. In geval door hinder van opdrachtnemer zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden

 

Artikel 3 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden. 

 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

Artikel 4 – Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of na verzending van het betaalverzoek 

 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 

 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

Artikel  5 - Annulering, opzegging of beëindiging van de overeenkomst

 1.  Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door opdrachtnemer gemaakte kosten, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot twee maanden vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. 

 2.  Indien een geboekte bruids-, hairstyling of visagie opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 3.  a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum/geboekte datum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.

 4.  b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum/geboekte datum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.

 5.  De opdrachtnemer behoudt het recht om een bruidsstyling of boeking te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan niet terugbetaald, aldus daar al werk voor is verricht. 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde media zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 

Artikel 7– Slotbepaling 

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

bottom of page